Gwarancja

 1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wyrobów stolarki budowlanej wyprodukowanej przez: Polonis Okna Drewniane.
 2. Podpisanie umowy sprzedaży stolarki budowlanej oznacza zaakceptowanie warunków gwarancji.
 3. Gwarancji udziela się na wszystkie okna i drzwi objęte umową sprzedaży i dostarczone nabywcy, za które producent otrzymał całość wynagrodzenia. Producent zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych towarów do chwili wniesienia całości wynagrodzenia.
 4. Producent udziela nabywcy gwarancji jakości na wyroby stolarki budowlanej wykonane według standardu przyjętego i realizowanego w Polonis Okna Drewniane
 5. Nabywca zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego odbioru stolarki budowlanej podczas odbioru [dostawy] .
 6. Okres gwarancji:
  konstrukcja okienna 3 lata
  zespolenie szyb 5 lat
  okucia okienne 5 lat
  Powłoka lakiernicza kryjąca 3 lata
  Powłoka lakiernicza lazur 2 lata
 7. Bieg gwarancji ropoczyna się z chwilą wydania wyrobu i dokonania odbioru , jednakże jakiekolwiek uprawnienia z tutułu gwarancji mogą być wykonane dopiero po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz producenta .
 8. Gwarancją są objęte wyroby:
  – składowane i magazynowane zgodnie z wymogami PN-B-05000,
  – wbudowane zgodnie z instrukcją wbudowania,
  – nie noszące śladów strugania i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika,
  – w których dokonana była bieżąca konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta.
 9. Wbudowanie okna powinno byc dokonane po wykonaniu prac mokrych w budynku [tynki wewnętrzne, wylewki].
 10. Gwarancją nie są objęte wyroby :
  – z wadami i uszkodzeniami , w wyniku której została obniżona cena,
  – z wadami , które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na jego wartość użytkowania [jak np. zarysowanie ościeżnic],
  – z wadami wynikającymi z niewłaściwego: transportu, przechowywania , wbudowania lub użytkowania,
  – z przebarwieniami i uszkodzeniami powstałymi na skutek pęcznienia drewna spowodowanego względną wilgotnością powietrza przekraczającą 70 %,
  – z uszkodzeniami mechanicznymi,
  – z rozregulowanymi okuciami [regulacje przeprowdza użytkownik],
  – z uszkodzona powłoką malarską z przyczyn niezależnych od producenta [np. stosowanie niewłaściwych taśm klejących, złych środków myjących],
  – z powodu wypadków losowych [powódź, pożar, dewastacja itp…].
 11. Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i klasyfikacji uszkodzeń .
 12. Nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezprzedmiotowe wezwanie pracowników powoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów , w tym zwłaszcza kosztów dojazdu oraz dniówek roboczych .
 13. Reklamacje pod rygorem nieważności muszą być zgłaszane w formie pisemnej z podaniem opisu i przedmiotu uszkodzeń.
 14. Zamawiający zapewni każdorazowo producentowi dostęp do reklamowanego produktu w celu oględzin i ustalenia usterek .
 15. Uniemożliwienie przez zamawiającego dostępu do reklamowanego produktu w ustalonym terminie traktuje się jako odstąpienie od reklamacji.
 16. Jeżeli nie było to możliwe wcześniej , usunięcie usterek nastąpi w terminie 30 dni od zgłoszenia reklamacyjnego .
 17. Wszelkie naprawy lub przeróbki produktu w okresie gwarancyjnym wykonane przez osoby trzecie powodują wygaśnięcie praw z niniejszych warunków gwarancyjnych wynikających.